Salgs- og Leveringsbetingelser for KARER ApS

 

Nærværende Salgs- og Leveringsbetingelser (i det følgende betegnet SL) anvendes som grundlag for alle aftaler indgået med KARER ApS (i det følgende betegnet KARER), cvr-nummer 28892748, uanset hvilken ydelse der skal leveres.

 

§1. FORMÅL OG OMFANG

1.1 Nærværende SL er gældende i retsforholdet mellem kunden og KARER. Fravigelse af bestemmelserne skal være skriftlig og tydelig for at have gyldighed.

 

1.2 Aftalen mellem kunden og KARER skal indeholde en specifikation af arbejds- og leveringsomfang, priser, eventuel tidsplan samt andre vilkår og betingelser, der er relevante for den pågældende opgave. I tilfælde af modstrid mellem den specifikke aftale og nærværende SL går aftalen forud. Aftalen vil normalt bestå af en ordrebekræftelse fra KARER.

 

§2. KONTAKTPERSONER

2.1 De af parterne udpegede kontaktpersoner kan med bindende virkning for parterne træffe alle afgørelser vedrørende opgaven.

 

§3. TILBUD

3.1 KARERs skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til KARER inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

 

3.2 Tilbud omfatter alene de ydelser, der er specificeret heri. Tilbud baseres på de på tilbudsdatoen kendte projektoplysninger og senere fremkomne oplysninger kan medføre prisændringer.

 

§4. AFTALEGRUNDLAG

4.1 Endelig aftale om udførelse af en entreprise eller en leverance foreligger først, når der foreligger en skriftlig kontrakt.

 

§5. ARBEJDETS UDFØRELSE

5.1 KARERs ydelse leveres i henhold til KARERs tilbud.

 

5.2 Tilbud omfatter alene de ydelser, der i udbudsmaterialet udtrykkeligt er angivet som hørende til den pågældende opgave. Er tilbud og/eller ordrebekræftelse udarbejdet på grundlag af kundens specifikationer, er KARER ikke ansvarlig for fejl og mangler opstået som følge af fejl eller ufuldstændigheder i kundens specifikationer.

 

5.3 KARER kan anvende underrådgivere og underleverandører, hvor dette er sædvanligt, eller hvor bistanden er af mindre væsentlig betydning.

 

5.4 Kunden skal endvidere sørge for, at sådanne personer, som med rimelighed af KARER kan kræves til assistance for udførelsen af opgaven, stilles til rådighed i fornødent omfang.

 

5.5 Kunden skal sørge for fri og uhindret adgang til arbejdsstedet, såfremt dette er uden for KARER. Kunden skal sørge for, at arbejdet ikke finder sted i usunde og farlige omgivelser og skal drage omsorg for opfyldelse af eventuelle krav til arbejdsstedet i henhold til gældende love og bestemmelser.

 

5.6 Kunden skal i fornødent omfang stille elektrisk energi, stilladser og arbejdslys til rådighed for KARER på arbejdsstedet.

 

5.7 Kunden er forpligtet til at oplyse om alle nedgravede ledninger på grunden.

Medmindre andet er aftalt, skal kunden sikre, at der foreligger de for entreprisen nødvendige tilladelser, herunder tilladelser til evt. jord- og gravearbejder. Kunden afholder omkostningerne til evt. tilladelser. Kunden forestår endvidere evt. varslinger jf. Byggelovens bestemmelser.

 

5.8 I det omfang kunden har bestilt KARER til at udføre jord- og gravearbejder indhenter KARER – på baggrund af kundens informationer – oplysningerne i ledningsregistre forud for jord- og gravearbejdet.

 

5.9 Hvis kunden i forbindelse med arbejdets udførelse bestiller yderligere grave- og jordarbejder, er kunden forpligtet til at afvente, at KARER indhenter supplerende oplysninger i ledningsregistrene. I det omfang, kunden ikke vil afvente, at der indhentes supplerende oplysninger i ledningsregistreret, er kunden ansvarlig for evt. jord- og graveskade, som opstår i forbindelse hermed. Kunden er i foranstående tilfælde, forpligtet til at skadeløsholde KARER for ethvert ansvar, som KARER måtte blive pålagt overfor tredjemand.

 

5.10 I det omfang kunden lejer KARERs materiel med fører, stilles den lejede maskine og fører til rådighed for kunden. Kunden har i sådanne tilfælde ansvaret for at planlægge, instruere og lede arbejdet samt føre tilsyn med arbejdets udførelse.

I tilfælde, hvor kunden lejer KARERs materiel med fører, er kunden forpligtet til at indhente relevante oplysninger i ledningsregistrene.

 

I tilfælde af, at indlejet materiel med fører forvolder skade på personer, ting, eller ejendom, herunder også ved jord- og graveskader er kunden ansvarlig herfor. Kunden er i disse tilfælde forpligtet til at tegne ansvars- og arbejdsskadeforsikring.

KARER forudsætter, at grunden kan bearbejdes uden særlig fundering. Evt. ekstra funderingsomkostninger beregnes som et særskilt tillæg til entrepriseaftalen.

 

5.11 AB 18 §5, stk. 4 fraviges, idet udgifter til evt. vinter- og vejrligsforanstaltninger ikke er indregnet i entreprisesummen og beregnes som et særskilt tillæg til entrepriseaftalen.

 

5.12 Medmindre andet er aftalt, påhviler omkostningerne til bortkørsel, oprensning og bortskaffelse af evt. forurenet jord kunden.

 

5.13 Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette er aftalt, jf. AB 18§ 17.

§6. UDSKYDELSE AF OPGAVEN

6.1 Kunden kan til enhver tid udskyde opgavens løsning. I så fald skal KARER honoreres for det arbejde, der er udført frem til tidspunktet for udskydelse, med tillæg af dækning af de udgifter KARER har i anledning af opgavens standsning, fx udgifter til overflødiggjort kapacitet (arbejdskraft, lokaler, udstyr mv.). Udgifter til tredjemand samt ventetids- og tomgangsomkostninger, som ikke kan afværges. Bevisbyrden for, at omkostninger kunne have været afværget, og/eller at de fakturerede udgifter er for høje, påhviler kunden.

 

6.2 Nærværende bestemmelse giver ikke kunden ret til at udskyde dele af opgaven eller til at ændre fremdriftstempoet, uden at der indgås ny aftale med KARER herom.

 

6.3 KARER kan kræve eventuelt merarbejde forbundet med opgavens genoptagelse honoreret som ekstraarbejde, jf. §5.2.

 

6.4 Har udskydelsen (sammenlagt med eventuelle tidligere udskydelser) varet mere end 3 måneder, er KARER kun forpligtet til at fortsætte arbejdet, såfremt der kan opnås enighed om en ny tidsplan og en prisaftale, der afspejler prisudviklingen som følge af tidsforskydningen.

 

6.5 Stilles løsningen af en opgave i bero i mere end 6 måneder, er KARER berettiget til at anse opgaven for standset.

 

§7. HONORAR OG PRIS

7.1 Honoraret for opgavens løsning angives i aftalen, enten som timesatser, enhedspriser eller fast pris.

 

7.2 Medmindre andet skriftligt aftales, afregnes alle ekstraarbejder på grundlag af medgået tid i timer multipliceret med KARERs sædvanlige timesatser som gældende på tidspunktet for arbejdets udførelse, herunder eventuelt overtidstillæg Hertil kommer tillæg af afholde udgifter til udlæg i forbindelse hermed, jf. §8.

 

7.3 Alle priser er nettopriser, hvs. eksklusive moms, skatter og afgifter mv. i såvel ind- som udland.

 

7.4 Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms og andre afgifter. Er der aftalt en fast entreprisesum, er den gældende i 12 måneder fra aftalens indgåelse. For den del af arbejdet, der udføres efter udløbet af førnævnte fastprisperiode, indeksreguleres entreprisesummen i overensstemmelse med nettoprisindekset med udløbet af fastprisperioden som basisindeks. Ved indeksregulering følges i øvrigt principperne i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid af 10. oktober 1991.

§8. UDLÆG

8.1 Udlæg i forbindelse med opgavens løsning vil blive faktureret til kunden månedsvis bagud med tillæg af et administrationsgebyr på 5%.

 

§9. BETALING

9.1 KARER er berettiget til at kræve honorar for de påbegyndte/præsterede ydelser betalt a conto.

 

9.2 Fakturaer, herunder slutafregning, afregning af ekstraarbejde, udlæg mv. skal honoreres senest 14 kalenderdage efter fakturaens datering. Ved overskridelse af betalingsfristen påløber renter fra forfaldsdagen med den sats, som er gældende efter lov om renter.

 

9.3 Kunden har ikke ret til at foretage modregning eller tilbagehold i det af KARER fakturerede honorar eller andre fakturerede beløb.

 

9.4 Ved forsinket betaling har KARER ret til at standse arbejdet, indtil betaling indgår. Der forholdes som ved udskydelse af opgaven, indtil KARER måtte vælge at hæve aftalen i henhold til §6.5.

 

§10 ÆNDRINGER

10.1 KARER forbeholder sig retten til at ændre i konstruktioner og udførelsesmetoder, såfremt der ikke er tale om en forringelse af kvaliteten eller af det håndværksmæssige arbejde, og ændringen ikke medfører væsentlige visuelle forandringer.

 

10.2 Ved ekstraarbejder forstås arbejder, der ikke er nævnt i tegninger, digitale modeller og materialebeskrivelser på tidspunktet for aftaleindgåelsen. KARER er ikke pligtig til at udføre ekstraarbejder, uden at der foreligger skriftlig aftale herom med kunden.

 

§11 TIDSPLAN OG FORSINKELSE

11.1 Medmindre andet er aftalt, leveres entreprisen efter KARERs bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Medmindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af denne årsag kan udøve nogen beføjelser over for KARER.

 

11.2 KARER forbeholder sig ret til at ændre på aktivitetsrækkefølgen, dog uden at ændre på afleveringstidspunktet.

 

11.3 Ved evt. forsinkelse i forhold til en aftalt færdiggørelsesfrist kan KARER ifalde erstatning for dokumenterede og direkte forsinkelsestab. En evt. erstatning for forsinkelse kan dog ikke overstige et beløb svarende til 30 % af entreprisesummen.

Entreprenøren tager forbehold for indtrufne forsinkelser, der skyldes dårlige vejrforhold, forespørgsel til ledningsregisteret, anmodning om påvisning, svigtende materialeleverancer, krav fra myndigheder, strejke (også selvom strejken kun berører KARER), lock out, force majeure og andre begivenheder, som KARER ikke er herre over. I sådanne tilfælde er KARER berettiget til at udskyde færdiggørelsestidspunktet.

 

§12 AFLEVERINGSFORRETNING, MANGLER OG REKLAMATION

12.1 Hvis kunden ikke indkalder til afleveringsforretning, er KARER ved entreprisens færdigmelding berettiget til at indkalde til afleveringsforretning med minimum 10 arbejdsdages varsel. Afleveringsforretningen finder sted på det i indkaldelsen angivne tidspunkt, medmindre kunden straks gør indsigelser imod tidspunktet. I givet fald angives nyt tidspunkt for afleveringsforretningen, dog skal afleveringsforretningen – med eller uden kundens medvirken – gennemføres indenfor maksimalt 14 arbejdsdage fra færdigmeldingstidspunktet.

 

12.2 Efter afholdelse af afleveringsforretning kan kunden ikke påberåbe sig mangler, som kunden var – eller burde have været bekendt med – ved sædvanlig undersøgelse af ejendommen.

 

12.3 KARERs ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af kunden, af konstruktioner som er foreskrevet/specificeret af kunden, af fejlagtigt udført forberedende arbejde fra kundens side og omstændigheder indtruffet efter overtagelsen, herunder mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse fra kundens side, ændringer i leverancen foretaget af kunden uden KARERs skriftlige samtykke, reparationer som kunden har udført på fejlagtig måde og normal slitage og forringelse.

 

12.4 KARER har intet ansvar for mangler ud over ovennævnte. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

 

12.5 Evt. garantier fra producenter vedrørende materialeleverancer overdrages til kunden, hvorefter kunden må rette et eventuelt garantikrav direkte mod producenten.

 

§13 SIKKERHEDSSTILLELSE

13.1 KARER kan til enhver tid kræve, at kunden overfor KARER stiller den i AB18 § 10 omtalte sikkerhed. Garantien ophører, når KARER er blevet fyldestgjort for alle de krav, som denne har i anledning af aftaleforholdet med kunden.

 

13.2 KARER stiller ikke sikkerhed for entrepriser under 1 mio. kr. jf. AB 18 §9. Hvis sikkerhedsstillelse iht. AB 18 kræves, betales omkostningerne hertil af kunden.

 

§14 ANSVARSBEGRÆNSNING

14.1 Ved graveskader kan KARER kun gøres ansvarlig, hvis KARER har handlet uagtsomt i forhold til ledningernes placering jf. ledningsregisteret.

 

14.2 I alle tilfælde, hvor ledningerne er placeret i strid med ledningsregisteret, hvor oplysningerne om ledningernes placering hidrører fra kunden, eller kunden har instruktionsbeføjelsen- og anvisningsretten for KARERs gravearbejder påhviler det kunden at sikre sig, at der ikke foretages gravearbejder i og omkring ledningerne.

Hvis oplysningerne om ledningernes placering hidrører fra kunden, hvis kunden er forpligtet til at indhente ledningsoplysningerne, eller rette henvendelse til ledningsejeren, eller kunden har instruktionsbeføjelsen- og anvisningsretten for KARERs gravearbejder, er kunden ansvarlig for enhver skade forårsaget af jord- og gravearbejder. Kunden er i den forbindelse forpligtet til at friholde KARER for evt. erstatningskrav fra tredjemand.

 

14.3 For krav, som vedrører KARERs opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

 

Entreprenørens erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 50.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

 

Entreprenøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det udførte arbejde eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om KARER er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Erstatningsansvarsbegrænsningen er kun gældende for skader og beløb, som ikke er dækket af forsikring.

 

§15. PRODUKTANSVAR

15.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. KARER er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, ligesom i øvrigt de i nærværende SL gældende begrænsninger finder anvendelse i det omfang, de ikke strider mod ufravigelige retsregler. Kunden er pligtig at friholde KARER for enhver udgift ud over, hvad der følger af nærværende bestemmelse.

 

§16 FORSIKRING

16.1 I henhold til AB18 § 11 tegner og betaler kunden sædvanlig allrisk forsikring fra arbejdets påbegyndelse indtil mangler, der påvist ved afleveringen/leveringen, er afhjulpet. Kunden er forpligtet til at medtage KARER som sikret på forsikringspolicen.

 

Forsikringen skal omfatte samtlige KARERs arbejder på den grund, bygning eller anlæg, aftalen vedrører.

 

Selvrisiko påhviler kunden.

 

16.2 Entreprenøren har tegnet sædvanlig erhvervs- og ansvarsforsikring.

 

§17. BEHANDLING AF PERSONHENFØRBARE OPLYSNINGER

17.1 KARER behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med kundens bestilling, kommunikation, fakturering mv.

 

17.2 KARER efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

 

17.3 KARER opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. KARER hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet accept til dette.

 

17.4 Ønsker kunden oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan kunden kontakte KARER på enten e-mail (info@kareraps.dk) eller telefon (51181181).

 

§18. LOVVALG OG VÆRNETING

18.1 Aftalen er undergivet dansk ret.

 

18.2 Enhver tvivl, som måtte opstå i forbindelse med aftalen mellem parterne, skal søges løst i mindelighed, eventuelt ved tredjemands mægling. Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter reglerne for behandling af sager ved Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark.